50 års jubileum...

"Klubbavisen avspeiler det meste."

Annonse:

Når det totale bildet av Idrettsklubben Starts historie skal skrives, hører en omtale av klubbavisen med.

Riktignok er Starteren vel halvparten så gammel som klubben, men dens betydning som bindeledd innen klubben kan ikke vurderes etter alderen. Det går snart opp for en om en gir seg til å studere årgangene. Da forstår en for fullt hvilken betydning klubbavisen har som historisk kilde. Her er det mye å øse av. I avisen berettes om det som en til enhver tid rører seg i klubben vår. Den bringer allsidig stoff om de ulike aktiviteter og virksomheter som drives innen de forskjellige avdelingene. Starteren registrerer stort som smått, innholdet veksler fra personalianotiser til debattinnlegg. Klubbavisen avspeiler det meste.

Eventuelle som er interessert i å fordype seg i det som har foregått i klubben i forgangne år, og som vil følge med i utviklingen, kan skaffe seg den fulle oversikt ved å bla gjennom de mange numre. Det sier seg selv at et internt klubborgan som utkommer noen få ganger om året, verken kan være topp aktuelt, eller gi et fyldestgjørende bilde av alt som skjer.

Men sammenholder en med det som - på godt og ondt, skrives om Start i dagsavisene, og det som nedtegnes i våre egne protokoller, er det i dag ikke mye av det som går hus forbi av alt som hender i klubben vår.

Og slik har det vært i mer enn 50 år, siden en entusiastisk gjeng kom sammen hos Rolf Hafsett i Hannevika for å drøfte om en skulle gå til det skritt å gi ut egen klubbavis. Foruten ekteparet Hafsett, var Oldman Angel Bueklev, Leif Isachsen, Arne Jacobsen og Finn Hanssen (Hafi) til stede. Innstillingen var positiv, og beslutningen ble tatt om å sette i gang.

Naturlig nok ble Jannes Bjørnsen forespurt om å ta på seg redaktørvervet, noe han heldigvis sa ja til. I mars 1947 utkom så den - så vidt vites - første trykte klubbavis på Sørlandet. Navnet var faktisk gitt på forhånd, ettersom det var enighet om å beholde navnet på den håndskrevne avisen fra fest og medlemsmøter: Starteren. Et navn med god klang i.

Redaktøren tilkjennegir i lederen i åpningsnummeret at det tas sikte på å lage en intern avis, hvor klubbens medlemmer skal føle seg hjemme i spaltene, og målet er å lage en levende avis.

I store trekk har opplegget fra starten vært fulgt siden, selv om det nok av og til har gått litt i bølgegang. Det siktes her til regelmessighet i utgivelsen og også til vekslende sidetall - avhengig av økonomien.
Men i 50 år er Starteren nå kommet ut uten stans, noe et fåtall klubber her til lands har klart. En prestasjon bare det.

Vårt æresmedlem, Rolf Hafsett, var her - som for en rekke andre positive tiltak i klubben vår - initiativtaker til at Starteren kom i gang. Jannes Bjørnsen begynte sitt arbeid som den første redaktør. Siden har en rekke navn fulgt som perler på en snor, men vi vil allikevel ikke unnlate å trekke fram ytterligere to som har ilagt seg store fortjenester ved utgivelsen av Starteren. Vi sikter til Oldman Angel Bueklev som i sin langvarige aktive periode utrettet mye også for Starteren, blant annet som redaktør av det fyldige nummeret til 50-års jubileet.

Og kanskje særlig bør Egil Torjussen fremheves. Han har omfattet klubbavisen med spesiell interesse og vært redaktør i cirka 1/3 av Starterens levetid. Vi tar neppe for hardt i når vi hevder at uten hans innsats hadde det neppe stått så bra til med Starteren som det gjør. Det han har ofret av tid og arbeid for å holde klubbavisen kontinuerlig i gang, står det virkelig respekt av.

Alle de andre som i tur og orden har tatt sin tørn enten som redaktør, forretningsfører eller medarbeidere, eller for den saks skyld bidratt med innlegg, fortjener også en takk for velgjort arbeid. Måtte bare våre medlemmer innse den store verdi Starteren har og gjør sitt til at vårt talerør blir det meningen med det er en levende og levedyktig klubbavis.

Det er vårt ønske og håp for Starteren ved avisens 50 års jubileum

Annonse fra Obos-ligaen: