IK Start flagg logo blått

Seniorrådet

I.K. Start - Seniorrådets tilblivelse og virke samt reglene for hederstegn

Annonse:

På generalforsamlingen i I.K. ”Start” 15. November 1946 ble det vedtatt å opprette et seniorraad.

Rådet skulle bestå av klubbens æresmedlemmer, samt 12 rådsmedlemmer. 6 av disse 12 skulle velges hvert år og funksjonstiden var 2 år. I tillegg skulle velges 6 vararepresentanter.
Kandidater til rådet måtte være over 35 år og ha minst 10 årsklubbmedlemsskap. Kandidatene måtte heller ikke inneha ledende tillitsverv i klubben.


Innen sin midte skulle rådet selv velge ordfører, varaordfører og sekretær. Navn betegnelsen synes i dag vel antikvert, men må sees i sammenheng med datiden. Mange av de aktuelle kandidater var født i det forrige århundre.

På konstituerende møte i seniorrådet 15. April 1947 ble følgende valgt til raadets styre:
                        Ordfører    Reinholt Samuelsen
                        vara/-”-        Trygve Hamre
                        Sekretær    Olav Tjomsaas

Rådets mandat var av rådgivende art og bestod bl.a.:

•    Uttale seg om enhver sak som hovedstyret finner å burde forelegge seniorrådet.
•    Selv fremsette forsalg i enhver sak av betydning for klubben.
•    Vurdere forslag og innstillinger fra lovkomiteen.
•    Stå for utdeling av klubbens hederstegn.

Rådsmedlemmene var på en måte klubbens veteraner og dets medlemmer hadde en mangfoldig karriere og erfaring i klubben, enten sportslig eller administrativt. Enkelte hadde sogar begge.

Som sådan skulle rådet i hovedsak være konsultativt og en hjelp for det til enhver tid sittende styre.
Opprettelsen av rådet ble selvsagt inntatt i klubbens lover og dets virksomhet har fram til i dag værtslik initiativtakerne mente i 1946.
Klubbens sittende styrer har opp i gjennom årene ofte vært innkalt til rådsmøter og gitt sin informasjon. Toveis kommunikasjon har alltid vært fremtredende.

 

INSTRUKS FOR TILDELING AV HEDERSTEGN ( § 23 I klubbens lover )
Vedtatt av IK Starts årsmøte 2017

1.    Æresmedlemskap med diplom er IK Starts høyeste utmerkelse. Ingen kan utnevnes til æresmedlem uten å være medlem i klubben og uten først å ha blitt tildelt klubbens gullnål. Det er styret og seniorrådet som i fellesskap tildeler dette hederstegnet.

2.    Det kreves særlig spesiell innsats sportslig eller administrativt for å bli utnevnt til æresmedlem. Med særlig menes her usedvanlig i forhold til det som ansees som meget fortjenestefull virksomhet i klubben. Det er bare ulønnet innsats for klubben som kan vektlegges i denne forbindelse. Dette ekskluderer ikke ansatte for å bli tildelt dette hederstegnet.

3.    Vedtak om tildeling av æresmedlemskap fattes etter skriftlig avstemming med 4/5 flertall i fellesmøte av idrettsklubbens styre og seniorrådet, der minst 14 av de valgte medlemmer inkl. medlemmer av idrettsklubbens styre er til stede.

4.    IK starts gullnål med diplom kan tildeles medlemmer for fremragende innsats for klubben over en periode på minst 10 år. Det er bare ulønnet innsats for klubben som kan vektlegges i denne forbindelse. Dette ekskluderer ikke ansatte for å bli tildelt dette hederstegnet.

5.    Det er seniorrådet som tildeler gullnålen. Ved avstemming om tildeling kreves ¾ flertall og fremmøte av minst 8 valgte medlemmer.

6.    Fotballspillere som har deltatt på førstelaget i minst 150 obligatoriske kamper tildeles hederstegn for dette. Det er seniorrådet som tildeler dette hederstegnet.

7.    Fotballspillere som har deltatt på førstelaget i minst 250 obligatoriske kamper tildeles hederstegn for dette. Det er seniorrådet som tildeler dette hederstegnet.

8.    Alle forslag om tildeling av hederstegn skal være skriftlig og skal sendes til styret i seniorrådet. Forslaget skal angi hvilket hederstegn det gjelder, navn på personen og en begrunnelse for hvorfor personen foreslås for hederstegnet. Begrunnelsen skal ta utgangspunkt i de regler som er angitt for hederstegnet i instruksen. Seniorrådet kan avvise et forslag som er dårlig begrunnet, eller sende det tilbake til forslagsstilleren med en anmodning om ytterligere opplysninger. 

9.    Styret i seniorrådet skal innen 15. Oktober varsle alle som skal varsles om at forslag til hederstegn må være seniorrådet i hende innen 1. Desember. Disse vil bli behandlet snarest mulig, slik at forslagene kan fremlegges for Årsmøtet det påfølgende år. 

10.    Et hvert medlem av IK Start kan fremme forslag om tildeling av hederstegn. Personer uten gyldig medlemskap i IK Start har ikke adgang til å fremme forslag. Dersom det skjer, skal seniorrådet avvise forslaget uten vider saksbehandling. 

11.    Det er styret i seniorrådet som skal lage innstillinger i alle saker om tildeling av hederstegn. Innstillingen skal være skriftlig og skal behandles av seniorrådet. Det tilligger seniorrådet å fatte endelig vedtak om alle hederstegn, unntatt æresmedlemskap.

12.    Innstillingen fra styret i seniorrådet om tildeling av æresmedlemskap skal behandles i seniorrådet. Det stemmes ikke over forslaget i seniorrådet, men seniorrådet kan be styret i seniorrådet endre innstillingen dersom den har vesentlige mangler. Den endelige innstillingen fra styret i seniorrådet oversendes til klubbens styre, og saken avgjøres ved avstemming i fellesmøtet.

13.    Klubbens styre og seniorrådet kan i fellesskap beslutte å trekke tilbake æresmedlemskap hvis innehaveren gjør seg skyldig i straffbare forhold som kommer inn under § 3 i klubbens lov. Seniorrådet kan på samme grunnlag trekke tilbake de hederstegn som dette rådet tildeler. Krav til gyldig vedtak i henhold til punktene 3. og 5. overfor gjøres også gjeldende for tilbaketrekningen.”
 

Annonse fra Obos-ligaen: