IK Start flagg logo blått

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i IK Start 2017

Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i IK Start torsdag 6. juli 2017 kl. 1900 i på Sparebanken Sør Arena.

IK Start v/styret har i en periode arbeidet med å tilrettelegge grunnlaget for en omorganisering av klubben med særlig formål å effektivisere driften av fotballvirksomheten, samtidig som klubbens håndballaktiviteter ivaretas på en god måte.

I dette arbeidet har styret hensyntatt de signaler som ble gitt på årsmøtet i mars d.å., og det faktum at toppfotballen ved årsskiftet 2013/2014 ble tilbakeført til IK Start fra Start Toppfotball AS. Styret er av den oppfatning at det er vesentlig at IK Start er organisert på en måte som tilrettelegger for at klubben har de beste forutsetninger for nå sine kortsiktige og langsiktige mål. Idrettens dynamiske utvikling, særlig innen toppidretten, har medført at IK Start er avhengig av en optimal organisering for å nå de krav som stilles.

Styrets forslag til ny organisering er nærmere belyst i vedlegg 1 til denne innkallingen, og er i korte trekk følgende:

 • IK Start inngår samarbeidsavtale med Start En Drøm AS som skal finansiere driften av IK Starts fotballvirksomhet
 • IK Start v/håndballavdelingen skal stifte en ny håndballklubb og håndballavdelingen overføres til denne klubben etter sesongen 2017/2018 i henhold til de vilkår som fremgår av vedlagte forslag til årsmøtevedtak
 • Seniorrådet justeres i henhold til vedlagte referat fra møte i Seniorrådet den 13. juni d.å.
 • Antall styremedlemmer i IK Starts styre reduseres til tre styremedlemmer + ett varamedlem
 • Endring av navn på Miljøkomiteen til Miljø- og kulturutvalget

DAGSORDEN: 

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent(er), referent(er) samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle forslag til omorganisering i henhold til IK Start v/styrets forslag, herunder vedta nødvendige endringer i IK Starts lov og organisasjonsplan som følge av:
  1. At IK Start inngår samarbeidsavtale med Start En Drøm AS
  2. At IK Start v/håndballavdelingen etter håndballsesongen 2017/2018 overføres til et nytt idrettslag (som stiftes av de aktive i håndballavdelingen) i henhold til de vilkår som fremgår av vedlagte forslag til årsmøtevedtak, herunder at § 19 (2) endres tilsvarende
  3. At antall styremedlemmer i IK Starts styre reduseres til tre styremedlemmer + ett varamedlem, herunder at § 15 10 bokstav b) endres tilsvarende
  4. Endring av navn på Miljøkomiteen til Miljø- og kulturutvalget
 5. Valg

Vi ønsker alle vel møtt!


Kristiansand, 22. juni 2017

Vennlig hilsen

---------------

Styrets leder

Vedlegg:

 1. Oversikt over forslaget til fremtidig organisering av IK Start

 2. NFFs standard avtale mellom klubb og selskap etter dualmodellen signert av partene. Vedlegg til standard avtale ligger til gjennomsyn for klubbens medlemmer i klubbens administrasjon – mot signering av taushetserklæring

 3. NFFs retningslinjer for dualmodellen

 4. Forslag til ny lov i IK Start

 5. Referat fra møtet i Seniorrådet den 13. juni d.å.

 6. Forslag til vedtak på det ekstraordinære årsmøtet

 7. Forslag til nye styremedlemmer i IK Start fra valgkomiteen

 8. Forslag til forretningsorden
Annonse fra Obos-ligaen: