IK Start og Sparebanken Sør Arena

Monica Grimstad, styreleder i IK Start, og Christopher Langeland, styreleder i Start En Drøm, har skrevet dette innlegget for å forklare de faktiske forhold rundt IK Starts avtale om bruk av Sparebanken Sør Arena (SSA).

Kristiansand kommune er i dag eier av Norges flotteste fotballanlegg. Sparebanken Sør har tatt størstedelen av regningen. Private investorer i selskapene Start Stadion AS og Start Toppfotball har også betalt en betydelig del.
IK Start er stolt over å spille på Norges flotteste arena - men prisen klubben må betale er for høy og ødelegger for den sportslige satsningen. Dersom Start skal kunne konkurrere med andre klubber i norsk toppfotball må vilkårene vesentlig endres. Enten i form av en endring i eksisterende avtale, eller ved at rimeligere alternativ stilles til disposisjon for klubben. Samtidig innebærer Sparebanken Sør Arena en fantastisk mulighet for fotballen i Kristiansand - både på bredde- og toppnivå. Det er derfor IK Starts oppfordring at kommunen legger til rette for begge deler.

 

Litt fakta om saken kan være nyttig i alt som skrives og menes om IK Start og Sparebanken Sør Arena:

Først, en presisering: 

 • IK Start er ikke er det samme som Start Stadion AS eller Start Toppfotball AS. IK Start er idrettsklubben Start med eget styre som er valgt av klubbens årsmøte. Start Stadion AS var et aksjeselskap opprettet av investorene Erik Solér og Ernst Ravnaas.  Start Toppfotball AS var et kommersielt aksjeselskap som hadde ansvar for driften av toppfotballen i Start gjennom en samarbeidsavtale med klubben (fra tidlig år 2000 til 2014).

Hvem besluttet å bygge Sparebanken Sør Arena

 • Beslutningen om byggingen av Sparebanken Sør Arena (SSA) lå hos Erik Solér og Ernst Ravnaas. Da avtalen var ferdig forhandlet av Start Toppfotball og Kristiansand kommune, insisterte Kristiansand kommune på at IK Start skulle tiltre avtalen.  

 • Sparebanken Sør kom inn senere da de bevilget finansiering, kjøpte navnerettighetene for 10 år og skrev en sponsoravtale.

 • På tidspunktet for beslutning om bygging av ny stadion i Kristiansand ønsket primært kommunen å bygge dette selv på linje med andre kommunale idrettsarenaer. Det var da planlagt en arena med plass til cirka 10.000 tilskuere med en antatt byggekostnad på cirka 180 millioner kroner. Kommunen ble likevel med på planene til Ravnaas og Solér om at arenaen skulle bygges av private; i dette tilfellet av Start Stadion AS. Arenaen ble betydelig større med plass til 14 500 tilskuere og en pris på cirka 230 millioner kroner.
 • I ettertid kan man si at flere mindre gode beslutninger altså ble fattet av Start Stadion AS og Kristiansand kommune.

Hvem har betalt for tomta anlegget ligger på?

 • Start Stadion AS betalte samlet sett 17 mill. for bidrag til infrastruktur (3 mill. kr), erstatning bane (5 mill. kr.) og klargjøring av tomt (9 mill kr.) Sammenlignet med anslått verdi på byggeklar tomt (20 mill. kr) gir det et mellomlegg på 3 mill. kr. som ble overført fra kommunen til Start Stadion AS for å få rettigheter i anlegget (dette skjedde i 2014. Rettigheten innebar tilgang for andre klubber, dvs. det skal kunne avvikles kamper der Starts øvrige lag er et av lagene). Kommunen betaler IK Start kr. 250 000 pr. år for å ha dette bredde-elementet). 

 • Start Stadion AS ønsket i sin tid å legge naturgress fremfor kunstgress, og betalte i tillegg kr.  5 mill. kr til kommunen for dette

 • Ved byggestart bevilget Cultiva (ikke Kristiansand kommune) 10 mill. kr til bygging av anlegget (som i dag er et kommunalt anlegg) + 6 mill. kr. i en redningsaksjon der en forutsetning var at pengene skulle gå til Start Stadion AS, ikke til IK Start.

Konkursen

 • Selskapet Start Stadion AS gikk i mai 2013 konkurs etter å a tapt en stor moms-sak som var knyttet til byggingen av Sparebanken Sør Arena i 2005-2007.

 • Inntil da hadde det kommersielle selskapet Start Toppfotball AS hatt ansvar for driften av toppfotballen i Start gjennom en avtale med klubben. Som en konsekvens av konkursen tapte Start Toppfotball AS et betydelig beløp.  Avtalen Start Toppfotball AS hadde med IK Start ble avviklet. For første gang siden 90-tallet overtar Idrettsklubben Start ansvaret for toppfotballen i Start fra og med sesongen 2014.

Hvem har tapt på bygging og drift av Sør Arena?  

 • Sparebanken Sør måtte avskrive et større lån. Man antar at de tapte mer enn 100 millioner kroner.  
 • De forskjellige eiere av Start Stadion AS og Start Toppfotball AS tapte innskutt egenkapital.
 • I tillegg sitter Idrettsklubben Start fastlåst i en avtale som er å anse som en tvangstrøye. Avtalen reduserer klubbens handlefrihet og vanskeliggjør langsiktig satsing. Klubben har hvert år siden 2014 betalt ned millioner på kommunens lån.  

Hva har kommunen fått ut av konkursen og leieavtalen med IK Start? 

 • Kommunens bidrag til anlegget var ca. 80 millioner kroner hvorav litt over halvparten er lån. Kommunen har altså fått et anlegg med byggekostnad på cirka 200 millioner kroner (uten næringsarealer) til under halvparten av prisen. Dersom IK Start fortsetter å betale leie i henhold til avtalen med Sørlandshallen Eiendom AS vil SE stå igjen med en gjeld til Kristiansand kommune på 23,8 millioner kroner.  I tillegg har kommunen altså tapsført 15,6 mill. på anlegget.  

Hva har IK Start fått av økonomisk støtte av kommunen?

 • Klubben IK Start har ikke fått noe direkte støtte eller lån. Kommunens bidrag i anlegget gikk i sin helhet til de to overnevnte selskapene (vi har ikke glemt at Cultiva i 2009 ga støtte på 6 millioner kroner til IK Start, men disse ble som nevnt gitt under forutsetning av at IK Start brukte disse pengene på Start Stadion AS. IK Start fikk altså ikke noe av disse midlene). Dersom kommunen i krisesituasjoner har gitt klubben lettelser i betalinger, har de lagt på tilsvarende beløp på senere krav. 

Om leieavtalen mellom IK Start og Sørlandshallen Eiendom AS

 • I en meget hektisk periode høsten 2013 og vinteren 2014 ble det inngått en avtale mellom Kommunen (v/Sørlandshallen Eiendom AS (SEAS)) som ny eier av «sportsdelen» av SSA og IK Start. I tillegg til leie på NOK 4,4 millioner kroner skulle IK Start dekke alle driftskostnader. Avtalen kan først sies opp i 2029. Leieprisen var fra starten av 4,464 mill. kr årlig (inklusiv 0,3 mill. kr for avsetning til fremtidig utvendig vedlikehold).
 • IK Start dekker alle driftsutgiftene for anlegget. Leien justeres årlig med 100 % av konsumprisindeksen.
 • IK Start bærer alt ansvar for anlegget og eventuelle latente forpliktelser som blant annet flomlys, tribunearealer, lydanlegg.
 • Sparebanken Sør har som nevnt tatt betydelig tap (primært i 2008-2009 med gjeldsnedskrivninger). Utover dette har Start Stadion AS og IK Start betalt renter, avdrag og driften av anlegget siden oppstart 2007.

Hva innebærer leieavtalen av kostnader for IK Start?

 • 4,4 millioner i leie + drift har i dag blitt til sammen 10 millioner kroner pr. år i leie og drift.  I tillegg er klubben forpliktet til å betale alt av kostnader til faste installasjoner. Til dette må det avsettes 1,9 millioner hvert år. Leien reduseres med 25% de år IK Start er i Obosligaen. Den økes 25% de år Start er blant topp tre i øverste divisjon eller spiller cupfinale. Den økes også med 25% dersom Start spiller seg til sluttspill i internasjonale turneringer. 

 • For å sette det i perspektiv så tilsvarer summen mer enn samlede lønnskostnader til klubbens A-lag eller inntektene fra 7 000 betalende tilskuere på hver hjemmekamp gjennom en hel sesong.

 • En rapport utarbeidet av PwC i 2018 viste følgende kostnader for Start:
  • Leie og drift: 9,932 millioner
  • Latente forpliktelser: 1,915 millioner
  • Lisenskrav: 2,121 millioner (NFF. Gjelder for eliteserien. Betydelig redusert ved spill i 1. divisjon)
  • Du kan lese hele rapporten her.

I sum koster det altså klubben mer enn 14 millioner kroner for å være på SSA, i underkant av én (1) million kroner pr. hjemmekamp. 

Oppsummering og konklusjon:

 • IK Start har ikke mulighet til bære sine arenarelaterte kostnader. Situasjonen har vært krevende siden 2014, og fører til at hovedfokuset handler om økonomi fremfor utvikling av spillere og langsiktig satsing.

 • IK Start har forsøkt å formidle alvorlighetsgraden i møter med Sørlandshallen Eiendom, i møter med politikere og med kommuneadministrasjon, men møter liten vilje til å vesentlig endre på avtalen. 

 • IK Start ønsker ingen støtte av Kristiansand kommune. Vi ønsker ingen tilskudd. Det vi ønsker er å reforhandle avtalen, alternativt å si den opp. Dette må gjøres for at klubben skal få en bærekraftig økonomi og ha en mulighet for å drive forsvarlig.  Om dette får den konsekvens at klubben ikke får spille kampene sine på areaen, så vil klubben akseptere dette.

 • IK Start mener leien må være regulert i henhold til hvordan leie på andre kommunale anlegg er regulert.

 • Til tross for at anleggene ikke er sammenlignbare vises det likevel hvor ulike vilkår Obosliga-lag har ved at Fotballklubben Jerv betaler ca. 365 000 i året til Grimstad kommune for å leie Levermyr Stadion. Dette dekker treningstider for alle lag i klubben (Levermyr kunstgress, Holviga Kunstgress og treninger/kamper på hovedbanen. I tillegg så tar kommunen alt av drift og vedlikehold av anlegget. I Arendal kommune praktiseres det gratis baneleie til alle idrettsklubber (også ØIF håndball).

 • Det er IK Starts ønske at Kristiansand kommune tar et helhetlig ansvar for Sparebanken Sør Arena slik at den kan åpnes for resten av idretten i Kristiansand og omegn uten at det belaster IK Start sin økonomi.

 • Nedbetaling av kommunens lån på anlegget, samt driften av dette kommunale anlegget, må overlates til kommunen som er eier av anlegget.

 

- Monica Bergin Grimstad, styreleder IK Start
- Christopher Langeland, styreleder Start En Drøm

Annonse fra Eliteserien: