Sparebanken Sør Arena, Jubileumskamp 2015

Sanksjonsreglement

Dette er retningslinjer for reaksjon ved uønsket opptreden på IK Start sine arrangementer.

Annonse:

Hovedmålet med disse retningslinjene er å sørge for at flest mulig trives på IK Start sine arrangementer.

For å sikre at reglene som gjelder på IK Start sitt arrangement tas på alvor,er det satt opp en del sanksjonsmuligheter som kan brukes der dette synes nødvendig. Bruk av sanksjoner skal bidra til å:

Sanksjonenes formål

 • Sørge for at alle trives på IK Start sine arrangementer

 • Sikre at spillere, supportere, øvrig publikum, vakter og andre kjenner seg trygge

 • Markere klubbens syn på uønsket opptreden.

 

OMFANG / SAMARBEID

Retningslinjene gjelder alle som deltar på IK Start sine arrangementer, det vil si hjemmekamper, bortekamper og andre arrangement i IK Start sin regi. 

Som hovedregel forholder dette reglementet seg til aktivitet i forbindelse med IK Start sine arrangementer, men i tilfeller som i spesiell grad bryter med Starts verdier eller på annen måte har spesiell historisk signifikans for Start, kan annen aktivitet medføre sanksjoner. Dette er i det vesentligste forhold som beskrevet i punkt 13-15. Punkt 13 er ikke ment å dekke tilfeldige hendelser på byen eller slagsmål som ikke knyttes til grove brudd på klubbens verdier. Formuleringen gjør det mulig å reagere mot personer som engasjerer seg i systematisk voldsbruk ment for å gjøre det risikabelt for andre å delta i delsamfunnet.

Klubben vil, der det er hensiktsmessig, samarbeide med andre klubber, politi, supporterklubber og andre aktører for å sikre at målet med sanksjonsreglement nås.

RETNINGSLINJER / SANKSJONER

 

Handlinger som kan medføre bruk av sanksjoner

Sanksjonsramme

1.

Å være overstadig beruset.

 • En luftetur (gjerne med en kaffekopp)
 • Bortvisning fra arena

2.

Truende/provoserende oppførsel og/eller fremsette trusler mot andre.

 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 10 kampers utestengelse

3.

Å utøve vold mot andre

 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 60 kampers utestengelse, eller utestengelse på livstid

4.

Å kaste gjenstander mot publikum, indre bane, teknisk område eller ute på banen, såfremt det ikke er en naturlig del av en avklart tifo.

 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 60 kampers utestengelse

5.

Grov sjikane, eller hatefulle ytringer, med bakgrunn i etnisitet, religion eller legning.

 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 60 kampers utestengelse, eller utestengelse på livstid

6.

Å nekte å rette seg etter anvisning fra vakter/politi.

 • Omplassering på arena
 • Bortvisning fra arena

7.

Ulovlig bruk av pyroteknikk.

 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 20 kampers utestengelse

8.

Ulovlig bruk av pyroteknikk som medfører alvorlig skade på materiell eller personer.

 • Fra 10 kampers utestengelse
 • Inntil 60 kampers utestengelse

9.

Hærverk og bevisst ødeleggelse av materiell.

 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 15 kampers utestengelse

10.

Storming av banen, inkludert krysning av stengsel til indre bane.

 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 50 kampers utestengelse

11.

Å bryte FIFAs, UEFAs, NFFs eller lokal arrangørs lover og regler, for eksempel stadionreglementet.

 • Bortvisning fra arena

12.

Ikke overholde utestengelse.

 • Inntil fordobling av gjenværende av ilagt sanksjon.

13.

Medlemskap i ekstrem organisasjon, herunder organisasjoner som forfekter rasisme, nazisme eller aktivt bruker vold som virkemiddel.

 • Bortvisning fra arena
 • Utestengelse på ubestemt tid.

14.

Dom for hatkriminalitet

 • Bortvisning fra arena
 • Utestengelse på ubestemt tid.

15.

Sterk offentlig sjikane eller offentlig støtte til ekstreme standpunkter som beskrevet i punkt 5.

 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 60 kampers utestengelse, eller utestengelse på livstid

 

Bortvisning fra arena gjelder det aktuelle arrangement. Med kamper menes obligatoriske kamper for IK Start herunder seriekamper og cupkamper nasjonalt og internasjonalt samt alle typer for privat kamper. 

 

 

SAKSBEHANDLING

Sanksjonsvedtak fattes av den eller de styret utpeker (heretter kalt klubben). Sanksjonsvedtak kan påankes. Anke behandles av Klubbens styre. 

Bortvisningsvedtak trer i kraft umiddelbart etter vedtak er fattet. Andre sanksjonsvedtak trer i kraft når vedtaket er endelig, dersom ikke annet er bestemt.

Den/de som er mistenkt for å ha utført en handling som er sanksjonerbar i henhold til dette reglement, skal gis mulighet til å uttale seg før vedtak fattes. 

Den som ilegges en sanksjon varsles skriftlig om vedtaket, og gis anledning til å komme med merknader i en skriftlig klage/ anke. Klubben kan med bakgrunn i en slik klage/ -anke omgjøre sanksjonen.

Aktuelle samarbeidspartnere som supporterklubben, dersom det er et medlem av denne, skal brukes som høringsinstans før vedtak fattes.

Alle saker skal behandles individuelt.

Bruk av advarsel skal vurderes. Dersom noen gis advarsel, skal denne gis på samme måte som annen type sanksjon.

Det kan vurderes om hele eller deler av sanksjonen skal gjøres betinget.

Den/de som ilegges sanksjon etter gjentatte overtredelser av dette reglement skal dømmes strengere enn de som ilegges sanksjon for førstegangs overtredelse. 

Dersom klubben og den som har begått en regelstridig handling blir enige om det, kan andre typer tiltak/reaksjon/sanksjon benyttes enn det som fremgår direkte av reglementet.

Klubben kan velge og ikke benytte seg av de utmålte sanksjonene, dersom dette synes hensiktsmessig/tilstrekkelig – for eksempel at handlingen innebærer en reaksjon fra samarbeidspartnere eller myndighetene.

Klubben kan oppheve, forkorte eller endre sanksjoner dersom dette er hensiktsmessig.

Klubben kan informere andre aktuelle aktører og instanser om sanksjoner som medfører utestengelse, slik at utestengelse faktisk kan effektueres. Klubben kan anmelde potensielt straffbare handlinger til politiet der dette anses påkrevd. 

Dersom en sanksjonerbar handling rammes av flere av bestemmelsene i reglementet, skal sanksjonen vurderes i forhold til handlingspunkt som innebærer strengest sanksjonsramme. Handlingene kan i slike tilfeller ikke akkumuleres i forhold til sanksjonsramme/ straffeutmåling. 

 

Annonse fra Obos-ligaen: